Homeis
Mga sikat na paghahanap
Mga Abogado
Yaya
Nightlife
Mga Day Trip
Groceries
Tanghalian
Edukasyon
Kasal
Corona
Credit Score 101

Credit Score 101

Mga Credit Report at Credit Scores


Ang credit history ay mahalaga sa maraming tao: mga mortgage lender, mga bangko, mga utility companies, mga prospective na employer, at marami pa. Kaya't lalong mahalaga na maunawaan mo ang iyong credit report, credit score, at mga kumpanyang nag-iipon ng impormasyong iyon, mga credit bureau. Nagbibigay ang brochure na ito ng mga sagot sa ilan sa mga pinaka-karaniwan, at pinakamahalagang mga katanungan tungkol sa credit.


Credit Services sa Immigrants

Bangko Para sa Immigrants

 

Ang Iyong Credit Report


Ano ang credit report?

Ang isang credit report ay isang rekord ng iyong credit history na may kasamang impormasyon tungkol sa:

 • Iyong pagkakakilanlan. Ang iyong pangalan, address, buo o bahagyang numero ng Social Security, petsa ng kapanganakan, at posibleng impormasyon sa trabaho.
 • Iyong existing credit. Ang impormasyon tungkol sa credit na mayroon ka, tulad ng iyong mga credit card account, mortgage, car loan, at mga pautang sa mag-aaral. Maaari ring isama ang iyong mga credit term, kung magkano ang utang mo sa iyong mga pinagkakautangan, at ang iyong history ng pagbabayad.
 • Iyong pampublikong record. Ang impormasyon tungkol sa anumang mga hatol ng korte laban sa iyo, anumang mga batas sa buwis laban sa iyong pag-aari, o kung nag-file ka para sa pagkalugi.
 • Mga katanungan tungkol sa iyo. Isang listahan ng mga kumpanya o tao na humiling kamakailan ng isang kopya ng iyong report.

 

Bakit mahalaga ang isang credit report?

Mahalaga ang iyong credit report sapagkat ang mga lenders, insurers, employers, at iba pa ay maaaring makuha ang iyong credit report mula sa mga credit bureau upang masuri kung paano mo pinamamahalaan ang mga responsibilidad sa pananalapi. Halimbawa:

 •  Maaaring gamitin ng mga lender ang iyong impormasyon sa credit report upang magpasya kung maaari kang pautangin at ang mga terminong makukuha mo para sa isang pautang (halimbawa, ang rate ng interes na sisingilin nila sa iyo).
 • Ang mga kumpanya ng insurance ay maaaring gumamit ng impormasyon upang magpasya kung maaari kang makakuha ng insurance at upang itakda ang mga rate na babayaran mo.
 • Maaaring gamitin ng mga employer ang iyong credit report, kung bibigyan mo sila ng pahintulot na gawin ito, upang magpasya kung kukuha ka.
 • Ang mga kumpanya ng telepono at utility ay maaaring gumamit ng impormasyon sa iyong credit report upang magpasya kung magbibigay sa iyo ng mga serbisyo. 
 • Maaaring gamitin ng mga Landlord ang impormasyon upang matukoy kung pauupahan nila ang isang apartment sa iyo. 

 

Sino ang nangongolekta at nag re-report ng credit information tungkol sa akin?

Mayroong tatlong pangunahing mga credit bureau — Equifax, Experian, at TransUnion — na nangangalap at nagpapanatili ng impormasyon tungkol sa iyo na kasama sa iyong credit report. Pagkatapos ay ibibigay ng mga credit bureau ang impormasyong ito sa anyo ng isang credit report sa mga kumpanya o tao na humihiling nito, tulad ng mga lender kung kanino ka humihingi ng credit.

 

Saan nakukuha ng mga credit bureau ang kanilang impormasyon?

A: Kumukuha ng impormasyon ang mga credit bureau mula sa mga nagpapautang sa iyo, tulad ng isang bangko, nag isyu ng credit card, o kumpanya ng auto finance. Nakakakuha rin sila ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga pampublikong rekord, tulad ng mga rekord ng pag-aari o korte. Ang bawat credit bureau ay nakakakuha ng impormasyon nito mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kaya ang impormasyon sa isang report ng credit bureau ay maaaring hindi kapareho ng impormasyon sa report ng isa pang credit bureau. 

 

Paano ako makakakuha ng isang libreng kopya ng aking credit report?

Maaari kang makakuha ng isang libreng credit report tuwing labindalawang buwan mula sa bawat isa sa mga pambansang credit bureau — Equifax, Experian, at TransUnion — sa


Kakailanganin mong magbigay ng impormasyon upang ma-access ang iyong report, tulad ng iyong pangalan, address, numero ng Social Security, at petsa ng kapanganakan. Maaari kang mag-order ng isa, dalawa, o lahat ng tatlong report nang sabay-sabay, o maaari kang humiling ng mga report na ito sa iba't ibang oras sa buong taon. Ang opsyon na pipiliin mo ay depende sa layunin ng iyong pagsusuri. Ang isang report na nabuo ng isa sa tatlong pangunahing mga credit bureau ay maaaring hindi naglalaman ng lahat ng impormasyong nauugnay sa iyong credit history. Samakatuwid, kung nais mo ang isang kumpletong view sa iyong credit record sa isang partikular na sandali, dapat mong suriin ang iyong report mula sa bawat bureau nang sabay-sabay. Gayunpaman, kung nais mong makakita ng anumang mga error at subaybayan ang mga pagbabago sa iyong credit profile sa paglipas ng panahon, maaari mong hilingin na suriin ang isang solong credit report tuwing apat na buwan.

 

Sino pa ang pinapayagan na makita ang aking credit report? 

Dahil ang mga credit report ay naglalaman ng sensitibong personal na impormasyon, limitado ang pag-access sa mga ito. Ang mga Credit bureau ay maaaring magbigay lamang ng mga credit report sa:

 

 • mga lender kung kanino ka naghahanap ng credit;
 • mga lender na nagbigay sayo ng credit;
 • mga kumpanya ng telepono, cell phone, at utility na maaaring magbigay ng mga serbisyo sa iyo;
 • iyong employer o prospective na employer, kung sumasang-ayon ka lamang;
 • mga kumpanya ng insurance na naglabas o maaaring maglabas ng isang insurance policy para sa iyo;
 • sinusuri ng mga ahensya ng gobyerno ang iyong katayuang pampinansyal para sa mga benepisyo ng gobyerno; at
 • ang sinumang may isang lehitimong pangangailangan ng negosyo para sa impormasyon, tulad ng isang potensyal na landlord o isang bangko kung saan ikaw ay nagbubukas ng isang checking account.

 

Ang mga Credit bureau ay nagbibigay din ng mga report kung kinakailangan ng mga court order o mga subpoenas ng grand jury. Sa iyong nakasulat na kahilingan, ilalabas din nila ang iyong report sa isang third party.

 

Nagpapasya ba ang credit bureau kung bibigyan ako ng credit?

Hindi, ang mga credit bureau ay hindi gumagawa ng mga pagpapasya sa credit. Nagbibigay ang mga ito ng mga credit report sa lender na magpapasya kung bibigyan ka ng kredito. 

 

Gaano katagal mananatili ang negatibong impormasyon, tulad ng mga atrasadong pagbabayad, sa aking credit report?

Pangkalahatan, ang negatibong credit information ay mananatili sa iyong credit report sa loob ng pitong taon. Kung nag-file ka para sa personal na pagkalugi, ang katotohanang iyon ay mananatili sa iyong report sa loob ng sampung taon. Ang impormasyon tungkol sa isang demanda o isang hindi nabayarang paghatol laban sa iyo ay maaaring i-report sa loob ng pitong taon o hanggang sa maubos ang batas ng mga limitasyon, alinman ang mas mahaba. Ang impormasyon tungkol sa mga kriminal na hatol ay maaaring manatili sa iyong credit report nang habang panahon.

 

Ano ang maaari kong gawin kung tatanggihan ako ng credit, insurance, o trabaho dahil sa isang bagay sa aking credit report? Ano ang maaari kong gawin kung makakatanggap ako ng hindi gaanong kanais-nais na mga credit term kaysa sa ibang mga consumer dahil sa isang bagay sa aking credit report? 

 

Kung tinanggihan ka sa credit, insurance, o trabaho — o ilang iba pang masamang aksyon na ginawa laban sa iyo, tulad ng pagbaba ng iyong credit limit sa credit card account — dahil sa impormasyon sa iyong credit report, dapat ipagbigay-alam sayo ng lender, kumpanya ng insurance, o employer at bibigyan ka ng pangalan, address, at numero ng telepono ng credit bureau na nagbigay ng credit report na ginamit upang magpasya. Maaari kang makakuha ng isang libreng credit report mula sa credit bureau na ito kung hiniling mo ito sa loob ng animnapung araw pagkatapos matanggap ang paunawa. Ang libreng report na ito ay bilang karagdagan sa iyong taunang libreng report. 

 

Bilang karagdagan, ang mga lender ay maaaring gumamit ng isang credit report upang maitakda ang mga credit term na inaalok nila sa iyo. Kung ang isang lender ay nag-aalok sa iyo ng mga term na hindi gaanong kanais-nais (halimbawa, isang mas mataas na rate) kaysa sa mga term na inalok sa mga mamimili na may mas mahusay na mga credit history batay sa impormasyon sa iyong credit report, maaaring bigyan ka ng lender ng isang notice na may impormasyon tungkol sa ibinigay ng credit bureau na credit report na ginamit upang magpasya. Muli, maaari kang makakuha ng isang libreng credit report (bilang karagdagan sa iyong taunang libreng report) mula sa credit bureau kung hiniling mo ito sa loob ng animnapung araw pagkatapos matanggap ang abiso. 

 

Kung nakatanggap ka ng isa sa mga abisong ito, magandang ideya na makuha ang iyong libreng credit report at suriin kaagad ang impormasyon dito. Kung sa palagay mo ang iyong credit report ay naglalaman ng hindi tama o hindi kumpletong impormasyon, sundin ang mga hakbang sa Credit Report Errors sa ibaba, upang subukang lutasin ang isyu. Para sa mga tip sa kung paano pagbutihin ang iyong mga pagkakataong mabigyan ng credit, o upang mapabuti ang iyong mga pagkakataong makatanggap ng mas mahusay na credit terms, basahin ang 5 Mga Tip ng Federal Reserve para sa Improving Your Credit Score (magagamit online sa https://www.federalreserve.gov/pubs/creditscore/creditscoretips_2.pdf).

 

Nakakatanggap ako ng mga hindi hinihiling na credit offers. Bakit? Maaari ba akong mag-opt-out sa pagtanggap ng mga alok na ito? 

 

Maaaring ibenta ng mga Credit bureau ang mga pangalan at address ng mga mamimili na tumutugma sa tukoy na pamantayan sa credit sa mga nagpapautang o mga insurer, na dapat naman mag-alok sa kanila ng credit o insurance. Halimbawa, ang isang nagpapautang ay maaaring humiling mula sa isang credit bureau ng mga pangalan at address ng mga mamimili na mayroong marka ng credit na 680 o mas mataas at pagkatapos ay mag-alok ng credit sa mga mamimili. Maaari mong alisin ang iyong pangalan at address mula sa mga listahang ito sa pamamagitan ng pag-opt-out sa listahan. Mababawasan nito ang bilang ng mga hindi hinihiling na alok na natanggap mo. Para mag opt-out, tumawag sa 888-5-OPTOUT (888-567-8688) o bumisita optoutprescreen.com

 

Kakailanganin mong magbigay ng impormasyon upang makapag-opt-out, tulad ng iyong pangalan, address, numero ng Social Security, at petsa ng kapanganakan.  

May kakayahan kang mag-opt-out sa pagtanggap ng mga alok alinman sa limang taon o permanente. Kung nais mong permanenteng mag-opt-out, kakailanganin mong punan, mag-sign, at mag-mail ng isang form.  Makukuha ang form sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng walang bayad o pagbisita sa website. Maaari mong bawiin ang iyong desisyon sa pag-opt out anumang oras upang simulang makatanggap muli ng mga alok ng credit at insurance sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono na walang bayad o pagbisita sa website.

 

Ang Iyong Credit Score


Ano ang credit score? Paano kinakalkula ang aking credit score? Ang credit score ay isang numero na sumasalamin ng impormasyon sa iyong credit report. Ang score ay nagbubuod ng iyong credit history at nakakatulong sa mga lender na mahulaan kung ano ang posibilidad na mababayaran mo ang isang utang at magbabayad ka sa takdang panahon ng pagbabayad. Ang mga lender ay maaaring gumamit ng mga credit score sa pagpapasya kung bibigyan ka ng credit, anong mga tuntunin ang inaalok sa iyo, o ang rate na babayaran mo sa isang utang.

Ang impormasyon na ginamit upang kalkulahin ang iyong credit score ay maaaring kabilang ang: 

 • ang bilang at uri ng mga account na mayroon ka (mga credit card, auto loan, mortgage, atbp.);
 • kung magbabayad ka ba ng iyong mga bayarin sa tamang oras;
 • kung magkano sa iyong magagamit na credit ang kasalukuyan mong ginagamit;
 • kung mayroon anumang mga sisingilin laban sa iyo;
 • ang halaga ng iyong natitirang utang; at
 • ang edad ng iyong mga account.

 

Ano ang maaaring maging sanhi ng pagbabago ng aking credit score? 

Dahil ang iyong credit score ay sumasalamin sa impormasyon sa iyong credit report, ang mga pagbabago sa iyong credit report ay maaaring maging sanhi ng pagbabago ng iyong credit score. Halimbawa, kung atrasado kang magbabayad ng iyong mga bayarin o magkaroon ng mas maraming utang, maaaring bumaba ang iyong credit score. Gayunpaman, kung magbabayad ka ng isang natitirang balanse sa isang credit card o mortgage o magtama ng isang error sa iyong credit report, maaaring tumaas ang iyong credit score.

 

Paano ko makukuha ang aking credit score? 

Sa ilang mga kaso, maaaring sabihin sa iyo ng isang lender ang iyong credit score nang libre kapag nag-apply ka para sa credit. Halimbawa, kung mag-apply ka para sa isang mortgage, tatanggap ka ng credit score o mga score na ginamit upang matukoy kung ang lender ay magpapalawak ng credit sa iyo at sa anong mga term. Maaari ka ring makatanggap ng isang libreng credit score o mga score mula sa mga lender kapag nag-apply ka para sa iba pang mga uri ng credit, tulad ng isang automobile loan o isang credit card.

Maaari mo ring bilhin ang iyong credit score mula sa alinman sa mga credit bureau sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila o pagbisita sa kanilang mga website. 

Equifax: Tumawag 1-800-685-1111 o bumisita equifax.com/compare-products

Experian: Tumawag 1-888-397-3742 o bumisita experian.com/consumer-products/person…

TransUnion: Tumawag 1-800-493-2392 o bumisita transunion.com/corporate/personal/cre…

 

Paano ko mapapabuti ang aking credit score? 

Upang malaman ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapagbuti ang iyong credit score, basahin ang 5 Mga Tip ng Federal Reserve para sa Improving Your Credit Score (magagamit online sa https://www.federalreserve.gov/pubs/creditscore/creditscoretips_2.pdf).

 

Mga Error sa Credit Report 

 

Paano ko maitatama ang mga pagkakamali na matatagpuan sa aking credit report? 

Kung makakita ka ng mga mali sa iyong credit report, maaari mong kontrahin ang impormasyon at hilingin na ang impormasyon ay tanggalin o maitama. Upang magawa ito, dapat mong kontakin ang alinman sa credit bureau na nagbigay ng ulat o ng kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau.

Upang makontak ang credit bureau, tawagan ang numero ng walang bayad sa iyong credit report o bisitahin ang kanilang website:

 

 

Upang kontakin ang kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau, tingnan ang iyong credit report, sa isang account statement, o sa website ng kumpanya para malaman paano makontak ang may hawak para naturang hindi pagkakaunawaan. 

Kapag pinagtatalunan ang impormasyon sa iyong credit report, dapat: 

 • Magbigay ang impormasyon tungkol sa iyong sarili, tulad ng iyong pangalan, address, petsa ng kapanganakan, at numero ng Social Security;
 • Tukuyin ang mga detalye tungkol sa impormasyong pinagtatalunan at ipaliwanag ang batayan ng iyong hindi pagkakasundo;
 • Magkaroon ng isang kopya ng iyong credit report na naglalaman ng pinagtatalunang impormasyon na magagamit; at
 • Magbigay ng sumusuportang dokumentasyon, tulad ng isang kopya ng nauugnay na bahagi ng report ng consumer, isang report ng pulisya, isang pandaraya o identity theft, o mga account statement.

 

Ano ang mangyayari sa sandaling magpadala ako ng impormasyon upang maitama ang impormasyon sa aking credit report? 

 

Kung isinumite mo ang iyong pagtatalo sa pamamagitan ng isang credit bureau o direkta sa kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau, dapat na imbestigahan ang iyong pinagtatalunan, karaniwang sa loob ng tatlumpung araw. Kung magbigay ka ng karagdagang impormasyon sa loob ng tatlumpung-araw ng pagsisiyasat, ang panahon ng imbestigasyon na iyon ay maaaring pahabain ng karagdagang labinlimang araw sa ilang mga pangyayari. Kapag natapos ang pagsisiyasat, alinman sa credit bureau o ang kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau ay dapat magbigay sa iyo ng nakasulat na mga resulta ng pagsisiyasat. Kung nalaman ng nagbigay ng impormasyon na hindi tama ang impormasyong pinagtatalunan, dapat itong ipagbigay-alam sa lahat ng tatlong mga credit bureau sa buong bansa upang maitama nila ang impormasyon sa iyong credit report. Maaari kang makakuha ng isang libreng kopya ng iyong report kung ang pagtatalo ay nagreresulta sa isang pagbabago. Ang libreng report na ito ay bilang karagdagan sa iyong taunang libreng report. Kung ang isang item ay binago o tinanggal, hindi maaaring ibalik ng isang credit bureau ang pinagtatalunang impormasyon sa iyong credit report maliban kung ang kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau ay napatunayan na ang impormasyon ay, totoo, tama at kumpleto. Maaari kang humiling na magpadala ang credit bureau ng mga abiso ng anumang pagwawasto sa sinumang nakatanggap ng iyong report sa nakaraang anim na buwan. Ang isang naitama na kopya ng iyong report ay maaaring maipadala sa sinumang nakatanggap ng isang kopya sa nakaraang dalawang taon para sa mga layunin sa pagtatrabaho.

 

Paano kung hindi malulutas ng isang imbestigasyon ang aking pakikipagtalo?

 

Kung hindi malulutas ng isang imbestigasyon ang iyong pagtatalo, maaari mong hilingin na ang isang pahayag ng hindi pagkakasundo ay isama sa iyong mga credit report sa hinaharap. Maaari mo ring hilingin sa credit bureau na ibigay ang iyong pahayag sa sinumang nakatanggap ng isang kopya ng iyong report kamakailan lang, ngunit maaaring kailangan mong magbayad para sa serbisyong ito.

D
431 Nai-save
127 Mga Komento
Gaurang· Jan 27, 12:49
How to get first credit card
Gusto
 Sumagot
Ambrish· Aug 18, 00:40
Get a retail/store credit card !!
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Varsha· May 30, 16:26
Tagapamahala ng Komunidad

Varinder truly this.

Gusto
 Sumagot
Jacques· Jan 09, 13:38
Merci
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Diane· Mar 23, 23:37

A ceux à qui les banques ont refusé un crédit, à ceux qui ont une vision différente de l’emprunt, des solutions sont possibles pour obtenir un prêt avec rien de frais, comme le crédit entre particuliers. Pour les chômeurs qui cherchent à emprunter, pour ceux qui sont en CDD ou dans une situation d’intérimaire, au RSA, à la retraite, ou dans la difficile situation d’interdit bancaire ou de surendettement, il redevient possible d’emprunter de l’argent, sous certaines conditions et en répondant à certaines exigences, notamment de garanties de remboursement. Si vous pouvez répondre a cette condition, alors pourquoi ne pas prendre contact avec nous ! Crédit entre particuliers, CDD, Chômeur, Intérimaire, RSA, Retraite, Interdit Bancaire, Surendettement: des Solutions Existent si vous avez la capacité de rembourser et de respecter les engagements de votre demande. E-mail: [[Sign In to see link]]

Gusto
 Sumagot
3 Gusto
Dufresneson Max· Apr 19, 16:41

Diane felicitations madame. Ça c’est du bon boulot.

Gusto
 Sumagot
Christopher· Apr 19, 16:47
Ou bien effectuer une reconnaissance de dettes ou un contrat entre particuliers...et c'est vous qui vous arrangez entre particuliers pour convenir des modalités de l'emprunt, du taux, remboursement...seul inconvénient : le paiement de l'acte notarié mais qui reste toutefois à relativiser comparé aux taux bancaires. Les banques et les assurances sont les plus gros arnaqueurs de tous les temps, alors autant les éviter et s'épargner des soucis.
Gusto
 Sumagot
Vamsi· Jan 11, 23:59
Hi, am new to US and staying here for the last three months. I applied for credit card and am denied in all stating it's lack of credit history or inquiries. But I wonder how a person like me can have score right from day 1 to US without being encouraged with at least one card...crazy policies...
Gusto
 Sumagot
Varsha· Jan 13, 16:20
Tagapamahala ng Komunidad

Hey Vamsi! Why don’t you try CREDIT STACKS, Discover or Petal. Look them up. They are the crudest card company for people with zero credit history here. Check them out.

Gusto
 Sumagot
Vamsi· Jan 17, 03:31
Hi, I already applied for discover at three different times but denied stating no credit history and so not daring to try since it's adding as hard inquiries... worried how to move further as credit card is mandatory here...and I really wonder credit policy of US for new aliens how they expect credit history...
Gusto
 Sumagot
Varsha· Jan 17, 16:26
Tagapamahala ng Komunidad

Vamsi hmmm that’s strange...why don’t you get in touch with someone from Credit here and see if they can help.

Gusto
 Sumagot
Murtaza· May 20, 15:37

Vamsi next time when you apply for a credit card, in the yearly income, just mention that you earn more than $50-60k. I did that when I didn't even have a job and got a credit card.

Gusto
 Sumagot
Rayhan· Dec 30, 03:19

Murtaza hi my form Bangladesh I need your phon number please then this my phone number [[Sign In to see link]])

Gusto
 Sumagot
Kevine· Apr 18, 15:13
Secured credit card n’est pas garantie, la décision de donner un secured credit card est a las discretions de la bank. I’ll est important de savoir que même sans social vous pouvez avoir une carte de crédit à Bank of America parce qu’il ce base sur « client relationship with the bank »
Gusto
 Sumagot
4 Gusto
Adolphe· Apr 18, 15:21
Vrais
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Gwladys· Apr 20, 11:34
Vrai j'avais pas encore de SSN lorsque BOA me propose ma premiere credit carte
Gusto
 Sumagot
Laïla· Nov 30, 22:16
New York Tagaloob

Kevine ce n’est pas vrai. Vous pouvez utiliser 100% de votre crédit carte, mais il faudra le rembourser (au moins 71% oubien 100%) 48hrs avant la date de payment et ça sera considérer comme vous aviez utilisé 0-1% ou 29% de votre crédit! Plus vous dépenser, plus après 6-8mois vous aviez la chance qu’on augmente votre crédit Line.

Gusto
 Sumagot
Laïla· Nov 30, 22:17
New York Tagaloob

MB Pas du tout!

Gusto
 Sumagot
M
MB· Nov 30, 22:32
Etk construire le crédit ici o usa c le calcul et savoir comment l'utiliser.
Gusto
 Sumagot
C
Capricorne· Nov 30, 23:25

Laïla Rembourser toute la somme depensee en 48hours?

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Nov 30, 23:31
New York Tagaloob

Capricorne Vous n’aller pas tout utiliser le même jour n’est-ce pas? Par example, votre carte de crédit c’est $1000 et il faut le payer le 27 de chaque mois. Vous pouvez utiliser toute les $1000 n’importe quand, mais au 25 grouille payer soi toute la somme oubien 75% de la somme ($750) comme cela le 27, il verront que ce n’est que 25% vous aviez utilisé si vous aviez remit $750 à la place des $1000. Ça ne va pas heurter votre score. L’idée c’est de grouiller tout utiliser mais au moins avant la date limite, il faut avoir minimum 71% du montant dans votre compte, c’est tout.

Gusto
 Sumagot
1 gusto
C
Capricorne· Dec 01, 01:41

Laïla Merci ma soeur! Possible de rembourser avant la date prevue?

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Dec 01, 02:53
New York Tagaloob

Capricorne Biensure! Avec certaines bank, des k la transactions est posted (et non sur pending), vous pouver payer. Par contre avec certaines bank comme Chase, vous n’aviez pas besoin d’attendre que sa soi poster. Vous pouvez utiliser toute de suite et après une minute repayer (discover pr example ne te laisse pas faire sa, il faut que la transanction soi poster d’abord). De plus, vous pouver établir un payement automatique de votre carte de débit à votre carte de crédit genre 3 ou 2 jours avant le jour J pour ne pas oublier. Tout dépend de vous oubien payer chaque semaine.

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Kevine· Dec 01, 03:02

Laïla Exactement c pour cela que nous recommendons d’utiliser 30% de la limite— come je l’ais dit et je quote encore « Pour augmenter votre score, Il est aussi conseillé d’utilizer 30% de votre carte de crédit limit. Utiliser plus que cas et ne. Pas repayer at temp cause la chute » payez 75% de la carte n’est pas realistic pour tous le monde. C’est un conseil que je donne entant que banquier couramment. Ça veux pas dire que les autre option que vous avez son pas vrais, les cas différent de personne as personne. Also quand les trois bureaux de crédit font leur report pour poster le crédit score; il les font a des temps différents c pour cela que le score est différent pour tous les trois bureaux. Pour dire que le crédit vas pas chuter est un faux statement- a cause du timing du report.

Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 01, 03:14
New York Tagaloob

Kevine ce n’est même pas 30% qui est conseiller mais 29%. Quand on dit sa aux gens, ils ne pense qu’à utiliser 29% et utilise cash pour leur transactions alors que non. Ils peuvent belle et bien tout utiliser mais remettre un peut d’argent à leur place, c’est à dire avoir au moins 71% dans leur compte 48h avant le jour J et c’est tout. Même les banquiers n’expliquent pas sa bien au gens et c’est ça l’erreur de leur part. Donc essayer de bien préciser a vos clients qu’ils peuvent tout utilise mais avoir au moins 71% (qui at été rembourser) 48hrs avant leur date de payement c’est tout!

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Dec 01, 03:25
New York Tagaloob

Kevine You must be new to credit score but not me my dear! The general rule is to not go beyond 29%, however you can use the entire money (100%), but you will be safe as long as you have replenished at least 71% or beyond before the due date! Telling people to only use 30% doesn’t make sense because they will be using more from their debit card compared to their credit card, which doesn’t build up their credit at all! The more you spend, the more likely your credit line will be increased without physically asking your bank to do it so.

Gusto
 Sumagot
C
Capricorne· Dec 01, 03:29

Laïla Ah d'accord! Je suis a la bank of America

Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 01, 03:31
New York Tagaloob

Capricorne ok, pas de problem! Utiliser tout si vous vouler grouiller seulment repayer avant le jour j c’est tout! Credit score n’est vraiment pas dure à comprendre, certaines personnes font peur seulement au gens 😂😂😂! Je n’aime pas Bank of America, C’est Chase et Marcus qui me conviennent le plus.

Gusto
 Sumagot
1 gusto
C
Capricorne· Dec 01, 16:16

Laïla Merci ma soeur

Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 02, 02:47
New York Tagaloob

Capricorne pas de quoi! Télécharge credit karma ça vous aidera plus!

Gusto
 Sumagot
C
Capricorne· Dec 02, 12:13

Laïla Thank you

Gusto
 Sumagot
Harouna Odjowo· Apr 18, 15:14
Merci pour l’info
Gusto
 Sumagot
Fred· Apr 18, 15:18
Mervi beaucoup je savais pas ca
Gusto
 Sumagot
Bouvard· Apr 18, 15:19
Voila un sujet qui m" interesse absolument! 🙏🙏🙏
Gusto
 Sumagot
Michel· Apr 18, 15:23
Moi je suis un étranger ,je suis venu pour avoir un meilleur de lendemain c’est tout,tant que je travail je na pas besoin de crédit ,aventure sans retours na jamais été une aventure réussie,tout crédit génère toujours des intérêts ,moi je préfère économiser et repartir dans mon pays pour investir et tantes ma chance .merci
Gusto
 Sumagot
7 Gusto
Kevine· Apr 18, 15:32
Tous crédit génère intérêt seulement si un ne paye pas à temp. Le point d’avoir un carte de crédit ou un Line de crédit, est de l’es utilisé stratégiquement pour increase le crédit score. Économiser est tres bien, mais diversifier son argent est meilleur
Gusto
 Sumagot
4 Gusto
Michel· Apr 18, 15:34

Kevine moi je focalise mon économie depuis le pays,ici jamais

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Bernadette Florette· Apr 20, 10:46

Michel dis-moi comment tu as fait pour acheter ta voiture ou louer ton appartement, stp sans carte de crédit? Merci

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Bernadette Florette· Apr 20, 10:47

Bernadette Florette je suis venue avec les mêmes idées que toi, car je préfère investir au Cameroun

Gusto
 Sumagot
Gwladys· Apr 20, 11:35

Bernadette Florette le credit score est tres important ma cherie sinon tu devra tout acheter en cash.

Gusto
 Sumagot
Bernadette Florette· Apr 21, 10:06

Gwladys merci pour l'info ma puce

Gusto
 Sumagot
Bouvard· Apr 18, 15:27
Merci de ces renseignements financiers ! J' en avais vraiment besoin pour bouster mon credit score! Merci infiniment!
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Henriette · Apr 18, 15:40
Je ne comprenais pas le credit score avec cette information bien detailėe j'ai pris bonne note merci.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Iove · Apr 18, 15:47
Merci mon j’ai un soucis moi j’ai un très bon crédit et je comprends pas pourquoi depuis lors je reçois plusieurs propositions de carte de crédit allant jusqu’à 3000 voir 5000 j’ai une seule carte que je gère sans difficulté ainsi que mon loan de ma voiture je leur faire comprendre que je suis pas intéressé mais c’est en ce moment que le taux augmente alors dite moi qu est ce qui se passe je comprends plus rien j’ai décidé de ne pas me surcharger avec des cartes pour avoir des problèmes après parceque on connais ce pas la
Gusto
 Sumagot
Gaby· Apr 18, 16:00
Est ce l'argent que nous recevons de unemployement pendant cette periode de covid 19peut infliencer négativement notre credit?
Gusto
 Sumagot
Laïla· Apr 18, 20:00
New York Tagaloob
Ne vous inquiéter pas. Ignorer seulment les cartes k vous recevez. Ces parck votre score est bon k chack compagnie vous contacte. Avoir une ou 2 cartes cè suffisante.
Gusto
 Sumagot
2 Gusto
M
MB· Apr 19, 00:10

Laïla Une ou 2 très vrai puisk bcp de cartes font chuter le crédit

Gusto
 Sumagot
2 Gusto
Iove · Apr 19, 00:48

MB en tout cas moi une carte c’est suffisant moi

Gusto
 Sumagot
1 gusto
M
MB· Apr 19, 03:34

Iove good job same to meee

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Said· Apr 19, 07:13

Laïla Pour celui qui vient d arrivé et n as pas commencé à travailler comment faire pour avoir un crédit score J ai déjà un compte bancaire et un social sécurité

Gusto
 Sumagot
Laïla· Apr 20, 03:26
New York Tagaloob

Said SVP veillez lire mon commentaire en bas, j’ai déjà tout expliquer. Merci

Gusto
 Sumagot
Stephane· May 23, 01:54

Gaby ..non j ne pense pas..ce cas de covid est special pour preuve vs n etes pas obblige d postuler pr un boulot avant de beneficier de l argent...car en tant normal vs devez montrer la preyve que vs avez cherche du boulot sur plusieurs sans trouve avant de pouvoir beneficier de cette argent

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Vad· Nov 30, 22:26

Gaby non l unemployment est un droit octroyé à tout travailleur legal..en aucun cas ça pourra impacter ton credit score..le crédit score c'est ta capacité à respecter les délais de paiement,à l utiliser ta carte de crédit rationnellement...

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Nov 30, 22:31
New York Tagaloob

Gaby Non, unemployment et credit score sont deux chose différente l’une de l’autre.

Gusto
 Sumagot
Kevine· Dec 01, 03:04

Iove c recommande d’avoir au minimum 2 ligne de crédit

Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 01, 03:39
New York Tagaloob

Kevine C’est recommender, mais ce n’est pas une obligation. Elle peut jongler avec une en attendant.

Gusto
 Sumagot
Laïla· Apr 18, 15:58
New York Tagaloob
Ce n’est pas forcément le fait d’emprunter une réalisation sur voiture ou apartment ki te fait boosted ton credit score, non. Et ce n’est pas non plus d’utiliser le 1/3 de la somme kon vous a donner. Avant de vous lancer pour une demande de carte de crédit, télécharger l”app vert “ CreditKarma” pour connaitre votre score est à kel niveau. Si vous aviez des frais d’hôpital non payment, sa sera dessu, des pret de bank ou d’argent de part vos université.., tou sera afficher dessu. Kan le score est en “rouge” soi moins de 600pts, toute carte de crédit 💳 k vous aller demander sera rejeter parck votre score est faible et vous avec tjrs des bills à payer. Ce mm app met les informations Côma contacted ceux k vous dever pour les payer et sa pe prendre juska 30/45 jours après payment pour k votre score augmente en point et ils enlève sa de votre record. Kan vous aurez 600pts ou plus et k vous avez une petite somme d’argent dans votre compte bancaire par example $500 en debit card et $2000 pour l’épargne, prenez seulement rendez-vous seulement avec un agent de votre bank et demander k vous vouler appliquer pour carte de crédit. Cè tres tres probable qu’après l’application vous aurez une carte de crédit dans votre mail après 5 à 7 business days. Même si le montant est “$100 ou $250 ou $500”, cè mieux k rien pour commencer à l’utiliser. Ne faite pas la demande en ligne parck cè fort probable kon ne vous donne Pas sa du tout. Utiliser les consignes k j’ai doner en haut et commencer à “build up” votre crédit avec une seul carte pour le moment. Pour maintenir son score haut, en général on conseil de ne pas utiliser plus de 29% de la somme ou à défaut 49%. Ce n’est pas vrai. Vous pouvez utiliser toute la somme mais faite tout pour le payer (au moins 71% ) 48hr avant le jour J, cè tout. Par example si je doi payer sa chack 15 du mois, je viens payer sa (example 100%) le MATIN du 13 ou 14 (ne fait pas sa apres 17h au 14). Au 15, le system va calculer comme 0% k vous avez utiliser. Mettez vos alertes oubien fait un autopayment de votre debit card sur votre crédit card kelk jour avant le jour j et vous serez au top! Si vous utiliser sa régulièrement de cette façon, votre score devient haut et chak 6 mois là bank lui même va augmenter votre argent de crédit et bcp d’autre bank vont commencer à vous envoyer des mails k vous êtes éligible pour leur carte de crédits et autres. Merci!
Gusto
 Sumagot
6 Gusto
Cyrille· Apr 19, 20:05
Merci bcp
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Bernadette Florette· Apr 20, 11:14
Merci Laïla
Gusto
 Sumagot
Laïla· Jun 19, 09:06
New York Tagaloob

Desire tout est ici. Merci

Gusto
 Sumagot
Kevine· Dec 01, 03:14
Encore! Pas forcément que si vous avez moin de 600 vous allez être refuser la carte c un peux plus complex que ça j’ai effectivement appliqué pour une bonne majorité de mes clients qui avais moin de 600 et il se fu accepter. 600 est une bench Mark mais il y’a des secured cc qui peuvent être aquisent Même si le score est en dessou de 600- et dire qu’il vont être refuser l’as carte est un faux statement- la seule manière de savoir est d’appliquer parce qu’il peux ce trouver que les inquiries sur l’as car sont pas aussi lourde et peux être un risque que la banque est willing to take... ALSO une banque comme BOA se base sur la relation que les client on avec la banque donc si vous avez assez d’argent dans votre c un autre risque que la banque vas vouloir prendre pour vous offrir un carte
Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 01, 03:19
New York Tagaloob

Kevine La probabilité qu’on vous accepte dans les grandes bank comme Chase en dessous de 600 oubien pour payer des immeuble où immobiliers, c’est très rare. En général un score de 600 c’est une moyenne passable.

Gusto
 Sumagot
Kevine· Dec 01, 03:23

Laïla Pas rare du tous je les fais tous les jour. Vous devez juste prendre le temp de venir vous assoir et discuter avec pour voir vos option pour dire que c rare n’est pas un fact au contraire les grande son plus likely de donner dès crédit comparée au petite banque out credit Union

Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 01, 03:29
New York Tagaloob

Kevine Vous aviez dit vous? Ceux qui sont nouveau qui ont des bills entasser qui n’on pas été payer et qui sont nouveau dans sa sans un compte bancaire solide, on refuse à beaucoup de gens. J’ai été coacher en banking, so I know what I am talking about.

Gusto
 Sumagot
Kevine· Dec 01, 03:42

Laïla Ah c bien ça, you need to get a better coach half of the things you are saying isn’t factual and your gonna make all these people a risquiez cause and that’s a problem

Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 01, 03:46
New York Tagaloob

Kevine Not at all! The guy understood what I meant like the rest of them. You can come to my inbox if you are lost. Nope! I don’t need a coaching for this my dear. Like I said, some bankers like you don’t explain the system very well. I have seen people only using 25% of their credit card and then 75% from their debit card because they didn’t know they could have just use their credit cards for everything and then pay them off slowly weekly (or few days before their deadlines). That’s all I highlighted. Thank you and it was nice chatting with you! 🙏🏾

Gusto
 Sumagot
Bouvard· Apr 18, 16:05
Alors kcki fait booster le credit score selon vous Mme Laila?
Gusto
 Sumagot
Laïla· Apr 18, 22:16
New York Tagaloob
Svp veuillez relire attentivement mon commentaire précédent. J’ai déjà répondu à votre question. Merci
Gusto
 Sumagot
Bernadette Florette· Apr 20, 11:16

Laïla Pensez vous que M&T bank accorde également facilement la carte de crédit qui n'est pas forcément la secure credit card?

Gusto
 Sumagot
Laïla· Apr 20, 15:33
New York Tagaloob

Bernadette Florette aucune idée car je ne traite pas avec les petite bank 😂.

Gusto
 Sumagot
Bernadette Florette· Apr 21, 10:12

Laïla Pas vraiment petite eeeeh🤗🤗🤗

Gusto
 Sumagot
Manitra · Nov 30, 22:10

Laïla Quelle est donc la meilleure banque pour commencer et combien savoir le 1er montant a demander à mettre dans la 1ere carte ?

Gusto
 Sumagot
Rayan· Apr 18, 16:26
Merci pour l’info, c’est bien profitable.
Gusto
 Sumagot
Jules· Apr 18, 17:28
Merci
Gusto
 Sumagot
Raoul· Apr 18, 18:06
😃
Gusto
 Sumagot
Abib· Apr 18, 20:08
Merci
Gusto
 Sumagot
N'guessan Hyacinthe· Apr 18, 21:47
Merci bcp
Gusto
 Sumagot
M
MB· Apr 19, 00:09
Le crédit score est un jeu et bcp de réflexions .pour mieux construire son crédit c de rembourser à temps et à l'heure. ET POUR CELA TU PEUX TE RETOUVER À 800
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Bernadette Florette· Apr 20, 11:14
Exact
Gusto
 Sumagot
M
MB· Apr 19, 00:27
Avec rien que ma carte de crédit de bank of america mon crédit est très bon pour le moment ça me suffit et je sais comment l'utiliser
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Bernadette Florette· Apr 20, 11:15
Bravo
Gusto
 Sumagot
Miranda· Apr 19, 03:05
Merci bcu ça m’a bcu aider 🤝
Gusto
 Sumagot
Paul· Apr 19, 16:40
Merci pour cette information capitale. Je voudrais savoir si on peut utiliser la carte de crédit pour payer son appartement ??
Gusto
 Sumagot
Pat· Apr 19, 17:05
Desole mais vous ne pouvez pas payer un loyer avec une carte de credit. Par contre votre essence et achats.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Paul· Apr 19, 18:34

Pat merci pour l'information

Gusto
 Sumagot
Tres · Apr 20, 13:37
Oui ce possible j'utilise ma carte de crédit pour payé mon appartement
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Tres · Apr 20, 13:39

Pat moi j'utilise ma carte de crédit pour payer mon appartement je suis au north Carolina dans la comté de Gastonia, les appartements se nomme village Ashbrook tu peux vérifier

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Chris· Apr 20, 15:33
C'est possible si le proprietaire (ou la societe qui s'occupe du bien) possede une plateforme pour payer. Certaines societes possedent ce type de plateforme. Ca depend donc.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Pat· Apr 19, 17:04
L'essentiel est de commencer avec une carte de credit et d'assurrer le paiement a 100% juste avant le 20 du mois (date ou FICO donne ou retire les points). Egalement est observe le conportement financier. Depenser 1/4 minimum de moins que ce qui est gagne chaque mois augmentera le credit score.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Paul· Apr 19, 18:37
Vous parlez du 1/4 de mon salaire mensuel ou le 1/4 du montant de la carte de crédit ?
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Pat· Apr 19, 22:26

Paul depenser 1/4 de moinsbque le salaire autant que possible.

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Paul· Apr 19, 22:32

Pat merci pour la précision

Gusto
 Sumagot
Chris· Apr 20, 15:38

Pat ce n'est pas tout a fait exact. Vous pouvez utilise 100% tant qu'avant la cloture de votre statement, vous payez en avance un montant qui vous fasse descendre en dessous des 30% d'utilisation reporté aux 3 bureaux. Il faut dissocier credit utilisé et credit reporté. Je mentionne aussi 30% car c'est la recommandation generale, mais en dessous de 10% est l'ideal. 1/4 soit 25% est aussi un chiffre safe, vous avez raison. Petit exemple: Si ma carte a une limite de 1000$, je peux les utiliser a 100%, mais dans l'ideal pour faire grimper son score, il faudrait payer 750$ (pour etre dans votre cas des 1/4 ou 25%), 3 jours avant le closing du statement de votre carte. A la fin meme resultat: si vous vous restreignez d'utiliser jusque 250$ ou utiliser 1000$ en payez 750$ avant closing, le montant reporté aux 3 bureaux est 250$. Il est meme mieux de montrer que vous pouvez dépenser et rembourser que seulement moins dépenser . Ca rentre aussi dans les calculs d'algorithme.

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Henry Joel· Apr 19, 17:15
Merci bien pour ces informations aussi capital que souvent part manque des informations on ce dit souvent qu'il n'est utile d'avoir une carte de crédit or elle très important si tu sont fonctionnement. Merci
Gusto
 Sumagot
Richard· Apr 19, 17:47
Merci beaucoup, tres utile
Gusto
 Sumagot
Bénédiction· Apr 19, 23:33
Merci pour l’info . Très bon à savoir.
Gusto
 Sumagot
Catalina· Apr 20, 15:23
Pour moi, ce qui a aider a augmenter mon Credit Score c’est de payer mes cartes de credit partiellement avant le 20 de chaque mois, et tenir le solde en bas de 10% du total du credit sur tous mes cartes. Example: le 10 du chaque mois, je paie 90% des soldes et le 10% restant avant l’echeance.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Chris· Apr 20, 15:31
Ce qui n'est pas evoque dans cet article, c'est qu'il est important de dissocier le montant de credit due et le montant reporte aux 3 etablissements. Tu peux utiliser 100% du montant de credit utilise, admettons ici 10K$, mais avant le closing du statement mensuel de la carte (je dirais 3 jrs avant) faire un paiement d'ajustement d'AU MOINS 7K$, pour faire descendre ces 10K a 3K (dans les 30% recommandes). Idealement il faudrait etre en dessous de 10% pour optimiser son credit score. Donc a dissocier, le montant utilise de credit (qui peut etre de 100% voire plus, si on atteint sa limite, qu'on rembourse un peu, on peut encore utiliser sa carte derriere), du montant reporte aux 3 bureaux. Apres ce paiement d'ajustement pour tomber sous les 30%, la periode de grace demarre pour en moyenne 20/25 jours, ou il n'y a pas d'interet applique sur le credit reporte. Il faut rembourser la TOTALITE de ce montant restant avant la fin de periode de grace pour optimiser a nouveau son score. Je deconseille de payer le minimum due car ca ne fait pas grimper le score. Si vous avez plusieurs cartes, les 30% concernent le TOTAL de toutes vos cartes reunies. Pas 30% par carte, meme si c'est un moyen de ne pas faire d'erreur. Cela vous laisse la liberte de prioriser l'utilisation d'une carte par rapport a l'autre suivant les benefices.
Gusto
 Sumagot
2 Gusto
Paul· Apr 20, 19:37
Frère, je crois que ton explication est un peu plus détaillée mais je souhaiterais que tu expliques un peu mieux pour nous les novices. Merci pour l'effort que tu as déjà fais pour nous édifier
Gusto
 Sumagot
Chris· Apr 20, 20:12

Paul pas de probleme! Quelles seraient tes questions?

Gusto
 Sumagot
Paul· Apr 20, 21:45

Chris j'ai 2 cartes de crédits, les dates limites sont différentes. C'est je dois régler la 1ère carte au plutard le 13 et la seconde le 22. Comment je dois faire si je veux booster mon crédit ? Suis je obligée de régler les 2 car avant le 20 de chaque mois? Que me conseille tu pour booster mon crédit ? Merci

Gusto
 Sumagot
Chris· Apr 21, 00:25

Paul pour booster il faut juste que le montant de chaque carte soit en dessous de 10% dans l'ideal (30% est le % moyen recommandé). 2 options: 1. Tu n'utilises tes cartes que jusqu'au 10% 2. Tu utilises comme tu veux mais tu paies 3 jrs le closing de chaque carte, le montant qui te fera descendre en dessous des 10%. Maintenant la donne de la date n'est pas fondamentale. Oui les bureaux calculent autour du 20 de chaque mois, mais tes cartes ne tombent pas dans la meme periode. Donc si ce n'est pas reporte le meme mois, il le serait le prochain. A la fin ton credit va monter. Mais il est important d'avoir en tete les dates de cloture se chaque carte, pour pouvoir checker si tu es en dessous des 10%.

Gusto
 Sumagot
2 Gusto
Paul· Apr 21, 00:55

Chris ton explication est claire comme de l'eau de roche, merci infiniment frère

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Auguste · Apr 20, 18:09
👍🏾
Gusto
 Sumagot
Paul· Apr 21, 01:02
Ma dernière question : Pour l'achat d'une maison, 2 personnes ayant le même crédit se présentent. Il y a un, qui a en plus de ses 2 cartes de crédit, à pris un autre crédit pour aller à l'école. Mais n'a ne va à l'école, donc il gère juste ses 2 cartes. Je voudrais savoir si celui qui a en plus de ses 2 cartes, a un autre crédit pour l'école sera favorisé pour l'obtention d'une maison à crédit ?
Gusto
 Sumagot
Alfred· Apr 25, 04:07
Merci
Gusto
 Sumagot
Audette· May 20, 10:06

SALUT a tous Plus de souci de financement a vous faire. Je m'adresse à ceux que les BANQUE de leurs pays interdisent de faire des prêts. la Banque europafinance est à votre disposition. Ils Interviennent dans les domaines : prêt pour payer une maison, Prêt pour payer une voiture, Prêt pour payer une parcelle, Prêt pour régler une dette encours, Prêt pour financier un projet, Prêt pour construire un Hôtel, et bien dans d'autres domaines Veuillez contacter le Directeur Générale monsieur Daniel Ducloux . ils offrent des financement allant de 50.000 € à 5 000 000 € Si vous êtes dans le besoin veuillez leurs écrire par mail ou par whatsapp. Les conditions d,accès sont très simple. Merci E-mail: [[Sign In to see link]] whatsapp: [[Sign In to see link]]

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Jun 28, 04:01
New York Tagaloob

Awa

Gusto
 Sumagot
Awa· Jun 28, 04:04
Franchement je ne saurais te remercier Laila toujours au service de la communauté. Grâce à toi je sais maintenant comment gérer mon crédit score.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Jun 28, 04:18
New York Tagaloob
De rien 😇! Ici on vit de credit cards 💳! Welcome to America lol 😂. Du courage ça ira inchallaw
Gusto
 Sumagot
1 gusto
A
Alain· Dec 01, 19:10
I like so much
Gusto
 Sumagot
Oluwaseun· Jul 16, 15:02
Also Credit Karma is a good mobile app for Monitoring your Credit freely and getting recommendations to boost your Credit score!!
Gusto
 Sumagot
2 Gusto
Kumar· Sep 01, 01:57
Hi , apply for a secured credit card. The limit is going to be the amount you deposit towards the security. Within 6 months of using this credit card one can get various offers from different companies. Later on secured account turned into normal account and deposit is refunded back.
Gusto
 Sumagot
A
Alain· Dec 01, 19:09
Merciooo Laila pour tous ces eclaircis. You are wonderful!!!!
Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 02, 02:47
New York Tagaloob
Pas de quoi, télécharge credit karma, ça vous aidera plus!
Gusto
 Sumagot
Marcel · Dec 02, 00:17
je voudrais savoir comment ameliorer son credit? je suis quitté de 750 à 730 je n'ai rien compris.
Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 02, 02:46
New York Tagaloob
Ça peut être due à plusieurs raisons. Télécharger l’application Credit Karma et ça vous dira exactement la raison de votre chute! Par example si le cycle passer vous n’aviez eu qu’une balance de $25 et ce cycle c’est dans les $95, ça peut chuter votre score ou si vous aviez eu à ouvrir un comte pour une nouvelle carte de crédit ou si vous n’aviez pas payer un de vos facture qui a été envoyé dans les agence de collection et autres... Télécharge credit karma et ça vous dira la vrai réponse.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Marcel · Dec 02, 03:15

Laïla Bonsoir et merci pour Le detail en fait dans ta reponse jai vu la raison de la chute. 🙏

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Laïla· Dec 02, 04:32
New York Tagaloob

Marcel ok merci. N’oublie pas de télécharger credit karma.

Gusto
 Sumagot
Nadia· Dec 02, 01:01
Merci bien
Gusto
 Sumagot
Laïla· Dec 02, 18:07
New York Tagaloob
Je suggère à tous et à toute de télécharger credit karma et sa va vous aider beaucoup plus! Grouiller payer un peut plus de votre montant de mois en mois et votre score sera augmenter tant que vous payer à temps.
Gusto
 Sumagot
Chris· Dec 10, 17:31
Il est mentionné qu'il est bon de n'utiliser que 30% max de sa capacite de credit. Mais c'est pas tout a fait vrai. Tu peux tres bien utiliser 100% de ta limite, mais il faut veiller a faire un paiement d'ajustement avant la fin du cycle bancaire de la carte (2-3 jrs avant) pour retomber dans ses 30% au max (en dessous de 10% dans l'ideal). Exemple: ma CC a $1,000 de limite des le 1er du mois, j'utilise $900 en cumule (soit 90%) mais le 27 du mois, je paie en avance non pas la totalite des $900 que je dois, mais disons $700 pour faire baisser le montant a $200 (soit ici 20%). Ensuite la carte finit son cycle au 30, mon statement arrive et ils mentionnent le montant que je dois: $200 soit en dessous des 30%. Pour info, les reporting vers les 3 credit bureaus se font aux alentours du 20 de chaque mois.
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Gael· Dec 31, 03:21
Comment savoir l'etat de ton credit scoring Ou credit report.web site ou endroit!? Si quelqu'un à scam your credit quelles sont les procedure a suivre ou l'instance de justification pour te sauvé. Merci d'avance.sauf d'avoir la reponse
Gusto
 Sumagot