Homeis
חיפושים פופולריים
משפחה וילדים
אוכל ושתיה
משפטי
שירותים חיוניים
בריאות
לייף סטייל
טיולים
כספים
מחיקת חובות לתושבי חוץ- מדריך לחייב!

מחיקת חובות לתושבי חוץ- מדריך לחייב!

שלום לכולם, לפניכם מדריך לחייב בהוצאה לפועל הסוקר את היביטיו השונים. ראוי לציין כי המדריך מיועד לתושבי הארץ ותושבי חוץ כאחד. משרדנו מעניק שירות למחיקת חוב מזונות הסדרי חובות בכלל המשרדים הממשלתיים וביטול צווי עיכוב יציאה מהארץ. הכתובת שלכם לחזור לבקר את היקרים מכל ללא חשש. קצרה היריעה מלהכיל את כלל הפרטים בעניין חובות אך המאמר המובא לידיכם נותן סקירה מעניינת מהיבט החייב: שלום לקוראים היקרים, מספר נקודות חשובות ומדריכות שחשובות לכל חייב בהוצאה לפועל: קבלת אזהרה טרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל, על הזוכה למסור אזהרה לחייב. חייב המקבל אזהרה אודות פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו צריך לוודא כי הפרטים המופיעים באזהרה הם פרטיו. אם אתה מכיר בחוב וביכולתך לפרוע אותו, עשה זאת תוך 20 יום מקבלת האזהרה, וכך תמנע הוצאות נוספות כגון שכר טרחת עו"ד והוצאות בגין ההליכים שננקטו נגדך. אם לטענתך אינך חייב את החוב, הינך רשאי .להתנגד בדרכים שיוצגו בהמשך ההליכים העיקריים נגד החייב בהוצאה לפועל : עיכוב יציאה מהארץ ,אם מתעורר חשד שהחייב עומד לצאת את הארץ ויציאתו תסכל את גביית החוב רשאי הזוכה להגיש בקשה לעיכוב יציאת החייב מהארץ, עוד בטרם חלוף מועד ,האזהרה או לאחריה. גם במקרה זה, על הזוכה לבסס היטב את נימוקיו לבקשה שכן ראשי ההוצאה לפועל אינם ממהרים להגביל חירותו של אדם. כמו כן יש לצרף לבקשה תמצית ממרשם האוכלוסין לגבי פרטיו האישיים של החייב. אם הבקשה מאושרת, רשאי החייב להגיש בקשה להסרת עיכוב היציאה תמורת בטחונות מתאימים. עיקולים אחד ההליכים בהם יכול הזוכה לנקוט כנגד החייב הוא עיקול .זוהי פעולה משפטית כנגד הבעלים של נכס או של המחזיק בו ,אשר כל מטרתה היא להגביל את היכולת של בעל או מחזיק הנכס לממש ,לסחור או להשתמש בנכס ,כדי . שהזוכה יוכל לפרוע את החוב המגיע לו קיימים מספר סוגי עיקולים :עיקול אצל צד ג) 'למשל מעביד ובנקים ,(עיקול מקרקעין ,עיקול רכב ,אך סוג העיקול הנפוץ ביותר הוא עיקול מיטלטלין .הזוכה יכול לעקל את המיטלטלין של החייב ולמכור אותם .מדובר במיטלטלין המצויים בידי החייב עצמו וכן במיטלטלין המוחזקים בידי צד ג'. מיטלטלין הם למעשה כל הנכסים השייכים לחייב, חוץ ממקרקעין. מדובר לא רק בנכסים מוחשיים, אלא גם בזכויות קיימות וזכויות עתידיות, כגון זכות מכוח פסק דין או זכות לקבל דמי שכירות. עם זאת, מונה חוק ההוצאה לפועל רשימת ,מיטלטלין אשר אינם ברי עיקול: מצרכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו, בגדים כלי אוכל ומטבח, כלי בית החיוניים למחיית החייב, תשמישי קדושה, בנסיבות מסוימות גם כלים המשמשים את החייב לפרנסתו ועוד.. מהי חקירת יכולת אחת הדרכים העומדות לרשות ראש ההוצאה לפועל לבירור יכולתו הכלכלית של החייב לפרוע את חובו היא חקירת יכולת. מטרת החקירה היא להתחקות אחר יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב, הן לצורך קבלת החלטה אם להיעתר .לבקשה לתת צו תשלומים והן לצורך נקיטת הליכים כנגד רכושו של החייב ישנם מצבים בהם החייב מבקש להיחקר על יכולתו, בדרך כלל בעקבות בקשה שהגיש לאיחוד כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו לצורך הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, או לצורך החלטה בבקשה שהגיש לראש ההוצאה לפועל למתן .צו לתשלומים לעומת זאת, זוכה המבקש לזמן חייב לחקירת יכולת עושה זאת על מנת לאתר זכויות ונכסים המצויים בחזקת החייב או צד ג'. המטרה העיקרית היא להפעיל .לחץ על החייב לשלם את החוב בתשלומים חודשיים או באופן אחר בחקירת יכולת על הנחקר מוטלת החובה להמציא לראש ההוצאה לפועל ולזוכה מסמכים שונים המעידים על יכולתו ומצבו הכלכלית. התנהלות חקירת יכולת בדרך כלל נחקר החייב תחילה ע"י ראש ההוצאה לפועל, שחוקר את יכולתו בהסתמך על המסמכים שצירף. בתום חקירת ראש ההוצאה לפועל ניתנת הרשות גם לזוכים לנהל חקירה משלהם. בסיום מתבקשים החייב והזוכים לסכם בפני ראש ההוצאה .לפועל את עמדותיהם, ולאחר מכן נותן ראש ההוצאה לפועל את החלטתו פקודת מאסר באפשרות הזוכה בתיק הוצל"פ להוציא פקודת מאסר כנגד החייב אך ורק אם קיבל החייב אזהרה על פתיחת התיק ולא התייצב לחקירה, או שלא הגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לצו חיוב בתשלומים, או שלא הגיש לראש ההוצאה לפועל .התנגדות לביצוע השטר או פסק הדין, או לא שילם את מלוא החוב או התשלומים ניתן לבקש הליך מאסר בחלוף 21 יום ממסירת האזהרה לחייב. הוצאת פקודת .מאסר כרוכה באגרה, שתתווסף לחוב בתיק התנגדות לביצוע שטר במידה והינך טוען כי אתה לא חייב את הכסף עבור צ'ק או שטר חוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל, ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר (צ'ק, שטר ביטחון וכד ההתנגדות תיתמך בתצהיר שיפורטו בו העובדות והנימוקים. התנגדות לביצוע פסק דין בבקשה זו יפרט החייב את הטענות והעובדות אשר מהן ניתן להסיק כי אכן אינו חייב עוד למלא אחר פסק הדין או השטר. משמעות "טענת פרעתי" היא כי פרעתי את החוב שלי לזוכה. מדובר אך ורק בטענת פירעון שהתגבשה לאחר מתן פסק הדין. טענת פירעון שהתגבשה לפני מתן פסק הדין מקומה בבית-המשפט ולא בהוצאה לפועל. להלן יפורטו בקשות שונות והסדרים אשר יעכבו את ההליכים המוזכרים לעיל: בקשה לאיחוד תיקים(נקרא גם ''תיק איחוד 3%'') .אחד הפתרונות במצב בו נפתחו נגד החייב מספר תיקים הוא איחוד תיקים כלומר, איחוד כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגד החייב וריכוזם בתיק הוצאה לפועל אחד. כנגד חוב זה ישלם החייב אחוז מסוים ממנו (בדרך כלל 3%) בכל חודש, וסכום זה יחולק באופן יחסי בין התיקים. במסגרת תיק האיחוד לא ייכלל חוב מזונות. הבקשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו נגד החייב מרבית .התיקים :על החייב המגיש בקשה לאיחוד תיקים לעמוד במספר תנאים 1 הגשת בקשה אחת בלבד. כלומר, אם החייב הגיש בעבר בקשה שנדחתה, לא יוכל להגיש בקשה נוספת אלא אם כן יוכיח כי ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים .הגשת בקשה נוספת 2 על החייב לשלם לפחות 3% מיתרת החוב בתיק עם הגשת הבקשה, ובהמשך .בכל חודש בחודשו עד להחלטת ראש ההוצאה לפועל בבקשה לאיחוד תיקים 3 על החייב חלה חובת הגילוי. בבקשתו עליו לגלות את כל המידע על רכושו .וחובותיו ולגבות זאת במסמכים מאמתים 4 ראש ההוצאה לפועל מחויב לאפשר לכל זוכה המעוניין בכך, להציג את עמדתו .ביחס להגשת הבקשה 5 ראש ההוצאה לפועל מחויב לערוך חקירת יכולת של החייב בטרם ייתן .החלטתו בבקשה לאיחוד תיקים 6 בקשה לאיחוד תיקים תתקבל רק לאחר שראש ההוצאה לפועל שוכנע כי החייב .מסוגל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן מסוים, בדרך כלל 3 שנים .חל איסור על חייב באיחוד תיקים לשלם לנושים שאינם כלולים בתיק האיחוד .על חייב באיחוד תיקים יוטלו צווי ביניים, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ הכרה בחייב כמוגבל באמצעים חייב שאינו יכול לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו באזהרה ,יש באפשרותו להגיש בקשה לתת צו לתשלום החוב בתשלומים בהתאם ליכולתו .את הבקשה יש להגיש תוך 20יום ממועד קבלת האזהרה .לא ניתן להגיש בקשה כזו . לגבי חוב מזונות לבקשה יש לצרף הצהרה בה יפרט החייב את יכולתו הכלכלית. יש לפרט נכסים והתחייבויות ולצרף סימוכין. בנוסף, יש לצרף כתב ויתור סודיות וראש ההוצאה לפועל רשאי לעשות בו שימוש, אולם ישתמש בסמכותו זו אך ורק למטרת בדיקת יכולתו הכלכלית של החייב. רצוי לצרף תצהיר המתאר את הנסיבות שהביאו .להגשת הבקשה לאחר הגשת בקשה זו על החייב לשלם את הסכום שהציע עד להחלטת ראש .ההוצאה לפועל, בתנאי שכל תשלום לא יפחת ממאה שקלים ,ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על מסירת מידע נוסף או לזמן לחקירת יכולת .לקבל את הבקשה או לדחות אותה על חייב מוגבל באמצעים יוטלו צווי ביניים כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חשבונות הבנק והשימוש בצ'קים ובכרטיסי אשראי, איסור על הקמת חברה ועל .ניהול חברה לפני שמקבלים החלטה פונים לעורך דין! לעורכי הדין שלנו ניסיון רב שנים בהתנהלות מול נושים ,התמודדות מול בנקים, לשכות הוצאה לפועל, בתי המשפט ומול כונס הנכסים. אנו מציעים גם לך לפנות אלינו, לתאם פגישה אישית עם אחד מעורכי הדין שלנו - ללא התחייבות - על מנת לבדוק את מצבך האישי והכלכלי, ולהבין מה היא הדרך הטובה ביותר להתמודד מול החובות שלך. האמור לעיל איננו בגדר יעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה לגופו על ידי עורך דין הבקי בתחום. מוזמנים להתרשם מעמוד הפייסבוק שלנו לעשות לייק ולהתעדכן במאמרים שימושיים וטיפים.
R
5 שמרו