Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi
Mga Promosyon
Credit Score 101
Larawan ni rupixen.com sa Unsplash

Credit Score 101

Mga Credit Report at Credit Scores


Ang credit history ay mahalaga sa maraming tao: mga mortgage lender, mga bangko, mga utility companies, mga prospective na employer, at marami pa. Kaya't lalong mahalaga na maunawaan mo ang iyong credit report, credit score, at mga kumpanyang nag-iipon ng impormasyong iyon, mga credit bureau. Nagbibigay ang brochure na ito ng mga sagot sa ilan sa mga pinaka-karaniwan, at pinakamahalagang mga katanungan tungkol sa credit.


Credit Services sa Immigrants

Bangko Para sa Immigrants

 

Ang Iyong Credit Report


Ano ang credit report?

Ang isang credit report ay isang rekord ng iyong credit history na may kasamang impormasyon tungkol sa:

 • Iyong pagkakakilanlan. Ang iyong pangalan, address, buo o bahagyang numero ng Social Security, petsa ng kapanganakan, at posibleng impormasyon sa trabaho.
 • Iyong existing credit. Ang impormasyon tungkol sa credit na mayroon ka, tulad ng iyong mga credit card account, mortgage, car loan, at mga pautang sa mag-aaral. Maaari ring isama ang iyong mga credit term, kung magkano ang utang mo sa iyong mga pinagkakautangan, at ang iyong history ng pagbabayad.
 • Iyong pampublikong record. Ang impormasyon tungkol sa anumang mga hatol ng korte laban sa iyo, anumang mga batas sa buwis laban sa iyong pag-aari, o kung nag-file ka para sa pagkalugi.
 • Mga katanungan tungkol sa iyo. Isang listahan ng mga kumpanya o tao na humiling kamakailan ng isang kopya ng iyong report.

 

Bakit mahalaga ang isang credit report?

Mahalaga ang iyong credit report sapagkat ang mga lenders, insurers, employers, at iba pa ay maaaring makuha ang iyong credit report mula sa mga credit bureau upang masuri kung paano mo pinamamahalaan ang mga responsibilidad sa pananalapi. Halimbawa:

 •  Maaaring gamitin ng mga lender ang iyong impormasyon sa credit report upang magpasya kung maaari kang pautangin at ang mga terminong makukuha mo para sa isang pautang (halimbawa, ang rate ng interes na sisingilin nila sa iyo).
 • Ang mga kumpanya ng insurance ay maaaring gumamit ng impormasyon upang magpasya kung maaari kang makakuha ng insurance at upang itakda ang mga rate na babayaran mo.
 • Maaaring gamitin ng mga employer ang iyong credit report, kung bibigyan mo sila ng pahintulot na gawin ito, upang magpasya kung kukuha ka.
 • Ang mga kumpanya ng telepono at utility ay maaaring gumamit ng impormasyon sa iyong credit report upang magpasya kung magbibigay sa iyo ng mga serbisyo. 
 • Maaaring gamitin ng mga Landlord ang impormasyon upang matukoy kung pauupahan nila ang isang apartment sa iyo. 

 

Sino ang nangongolekta at nag re-report ng credit information tungkol sa akin?

Mayroong tatlong pangunahing mga credit bureau — Equifax, Experian, at TransUnion — na nangangalap at nagpapanatili ng impormasyon tungkol sa iyo na kasama sa iyong credit report. Pagkatapos ay ibibigay ng mga credit bureau ang impormasyong ito sa anyo ng isang credit report sa mga kumpanya o tao na humihiling nito, tulad ng mga lender kung kanino ka humihingi ng credit.

 

Saan nakukuha ng mga credit bureau ang kanilang impormasyon?

A: Kumukuha ng impormasyon ang mga credit bureau mula sa mga nagpapautang sa iyo, tulad ng isang bangko, nag isyu ng credit card, o kumpanya ng auto finance. Nakakakuha rin sila ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga pampublikong rekord, tulad ng mga rekord ng pag-aari o korte. Ang bawat credit bureau ay nakakakuha ng impormasyon nito mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kaya ang impormasyon sa isang report ng credit bureau ay maaaring hindi kapareho ng impormasyon sa report ng isa pang credit bureau. 

 

Paano ako makakakuha ng isang libreng kopya ng aking credit report?

Maaari kang makakuha ng isang libreng credit report tuwing labindalawang buwan mula sa bawat isa sa mga pambansang credit bureau — Equifax, Experian, at TransUnion — sa


Kakailanganin mong magbigay ng impormasyon upang ma-access ang iyong report, tulad ng iyong pangalan, address, numero ng Social Security, at petsa ng kapanganakan. Maaari kang mag-order ng isa, dalawa, o lahat ng tatlong report nang sabay-sabay, o maaari kang humiling ng mga report na ito sa iba't ibang oras sa buong taon. Ang opsyon na pipiliin mo ay depende sa layunin ng iyong pagsusuri. Ang isang report na nabuo ng isa sa tatlong pangunahing mga credit bureau ay maaaring hindi naglalaman ng lahat ng impormasyong nauugnay sa iyong credit history. Samakatuwid, kung nais mo ang isang kumpletong view sa iyong credit record sa isang partikular na sandali, dapat mong suriin ang iyong report mula sa bawat bureau nang sabay-sabay. Gayunpaman, kung nais mong makakita ng anumang mga error at subaybayan ang mga pagbabago sa iyong credit profile sa paglipas ng panahon, maaari mong hilingin na suriin ang isang solong credit report tuwing apat na buwan.

 

Sino pa ang pinapayagan na makita ang aking credit report? 

Dahil ang mga credit report ay naglalaman ng sensitibong personal na impormasyon, limitado ang pag-access sa mga ito. Ang mga Credit bureau ay maaaring magbigay lamang ng mga credit report sa:

 

 • mga lender kung kanino ka naghahanap ng credit;
 • mga lender na nagbigay sayo ng credit;
 • mga kumpanya ng telepono, cell phone, at utility na maaaring magbigay ng mga serbisyo sa iyo;
 • iyong employer o prospective na employer, kung sumasang-ayon ka lamang;
 • mga kumpanya ng insurance na naglabas o maaaring maglabas ng isang insurance policy para sa iyo;
 • sinusuri ng mga ahensya ng gobyerno ang iyong katayuang pampinansyal para sa mga benepisyo ng gobyerno; at
 • ang sinumang may isang lehitimong pangangailangan ng negosyo para sa impormasyon, tulad ng isang potensyal na landlord o isang bangko kung saan ikaw ay nagbubukas ng isang checking account.

 

Ang mga Credit bureau ay nagbibigay din ng mga report kung kinakailangan ng mga court order o mga subpoenas ng grand jury. Sa iyong nakasulat na kahilingan, ilalabas din nila ang iyong report sa isang third party.

 

Nagpapasya ba ang credit bureau kung bibigyan ako ng credit?

Hindi, ang mga credit bureau ay hindi gumagawa ng mga pagpapasya sa credit. Nagbibigay ang mga ito ng mga credit report sa lender na magpapasya kung bibigyan ka ng kredito. 

 

Gaano katagal mananatili ang negatibong impormasyon, tulad ng mga atrasadong pagbabayad, sa aking credit report?

Pangkalahatan, ang negatibong credit information ay mananatili sa iyong credit report sa loob ng pitong taon. Kung nag-file ka para sa personal na pagkalugi, ang katotohanang iyon ay mananatili sa iyong report sa loob ng sampung taon. Ang impormasyon tungkol sa isang demanda o isang hindi nabayarang paghatol laban sa iyo ay maaaring i-report sa loob ng pitong taon o hanggang sa maubos ang batas ng mga limitasyon, alinman ang mas mahaba. Ang impormasyon tungkol sa mga kriminal na hatol ay maaaring manatili sa iyong credit report nang habang panahon.

 

Ano ang maaari kong gawin kung tatanggihan ako ng credit, insurance, o trabaho dahil sa isang bagay sa aking credit report? Ano ang maaari kong gawin kung makakatanggap ako ng hindi gaanong kanais-nais na mga credit term kaysa sa ibang mga consumer dahil sa isang bagay sa aking credit report? 

 

Kung tinanggihan ka sa credit, insurance, o trabaho — o ilang iba pang masamang aksyon na ginawa laban sa iyo, tulad ng pagbaba ng iyong credit limit sa credit card account — dahil sa impormasyon sa iyong credit report, dapat ipagbigay-alam sayo ng lender, kumpanya ng insurance, o employer at bibigyan ka ng pangalan, address, at numero ng telepono ng credit bureau na nagbigay ng credit report na ginamit upang magpasya. Maaari kang makakuha ng isang libreng credit report mula sa credit bureau na ito kung hiniling mo ito sa loob ng animnapung araw pagkatapos matanggap ang paunawa. Ang libreng report na ito ay bilang karagdagan sa iyong taunang libreng report. 

 

Bilang karagdagan, ang mga lender ay maaaring gumamit ng isang credit report upang maitakda ang mga credit term na inaalok nila sa iyo. Kung ang isang lender ay nag-aalok sa iyo ng mga term na hindi gaanong kanais-nais (halimbawa, isang mas mataas na rate) kaysa sa mga term na inalok sa mga mamimili na may mas mahusay na mga credit history batay sa impormasyon sa iyong credit report, maaaring bigyan ka ng lender ng isang notice na may impormasyon tungkol sa ibinigay ng credit bureau na credit report na ginamit upang magpasya. Muli, maaari kang makakuha ng isang libreng credit report (bilang karagdagan sa iyong taunang libreng report) mula sa credit bureau kung hiniling mo ito sa loob ng animnapung araw pagkatapos matanggap ang abiso. 

 

Kung nakatanggap ka ng isa sa mga abisong ito, magandang ideya na makuha ang iyong libreng credit report at suriin kaagad ang impormasyon dito. Kung sa palagay mo ang iyong credit report ay naglalaman ng hindi tama o hindi kumpletong impormasyon, sundin ang mga hakbang sa Credit Report Errors sa ibaba, upang subukang lutasin ang isyu. Para sa mga tip sa kung paano pagbutihin ang iyong mga pagkakataong mabigyan ng credit, o upang mapabuti ang iyong mga pagkakataong makatanggap ng mas mahusay na credit terms, basahin ang 5 Mga Tip ng Federal Reserve para sa Improving Your Credit Score (magagamit online sa https://www.federalreserve.gov/pubs/creditscore/creditscoretips_2.pdf).

 

Nakakatanggap ako ng mga hindi hinihiling na credit offers. Bakit? Maaari ba akong mag-opt-out sa pagtanggap ng mga alok na ito? 

 

Maaaring ibenta ng mga Credit bureau ang mga pangalan at address ng mga mamimili na tumutugma sa tukoy na pamantayan sa credit sa mga nagpapautang o mga insurer, na dapat naman mag-alok sa kanila ng credit o insurance. Halimbawa, ang isang nagpapautang ay maaaring humiling mula sa isang credit bureau ng mga pangalan at address ng mga mamimili na mayroong marka ng credit na 680 o mas mataas at pagkatapos ay mag-alok ng credit sa mga mamimili. Maaari mong alisin ang iyong pangalan at address mula sa mga listahang ito sa pamamagitan ng pag-opt-out sa listahan. Mababawasan nito ang bilang ng mga hindi hinihiling na alok na natanggap mo. Para mag opt-out, tumawag sa 888-5-OPTOUT (888-567-8688) o bumisita optoutprescreen.com

 

Kakailanganin mong magbigay ng impormasyon upang makapag-opt-out, tulad ng iyong pangalan, address, numero ng Social Security, at petsa ng kapanganakan.  

May kakayahan kang mag-opt-out sa pagtanggap ng mga alok alinman sa limang taon o permanente. Kung nais mong permanenteng mag-opt-out, kakailanganin mong punan, mag-sign, at mag-mail ng isang form.  Makukuha ang form sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng walang bayad o pagbisita sa website. Maaari mong bawiin ang iyong desisyon sa pag-opt out anumang oras upang simulang makatanggap muli ng mga alok ng credit at insurance sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono na walang bayad o pagbisita sa website.

 

Ang Iyong Credit Score


Ano ang credit score? Paano kinakalkula ang aking credit score? Ang credit score ay isang numero na sumasalamin ng impormasyon sa iyong credit report. Ang score ay nagbubuod ng iyong credit history at nakakatulong sa mga lender na mahulaan kung ano ang posibilidad na mababayaran mo ang isang utang at magbabayad ka sa takdang panahon ng pagbabayad. Ang mga lender ay maaaring gumamit ng mga credit score sa pagpapasya kung bibigyan ka ng credit, anong mga tuntunin ang inaalok sa iyo, o ang rate na babayaran mo sa isang utang.

Ang impormasyon na ginamit upang kalkulahin ang iyong credit score ay maaaring kabilang ang: 

 • ang bilang at uri ng mga account na mayroon ka (mga credit card, auto loan, mortgage, atbp.);
 • kung magbabayad ka ba ng iyong mga bayarin sa tamang oras;
 • kung magkano sa iyong magagamit na credit ang kasalukuyan mong ginagamit;
 • kung mayroon anumang mga sisingilin laban sa iyo;
 • ang halaga ng iyong natitirang utang; at
 • ang edad ng iyong mga account.

 

Ano ang maaaring maging sanhi ng pagbabago ng aking credit score? 

Dahil ang iyong credit score ay sumasalamin sa impormasyon sa iyong credit report, ang mga pagbabago sa iyong credit report ay maaaring maging sanhi ng pagbabago ng iyong credit score. Halimbawa, kung atrasado kang magbabayad ng iyong mga bayarin o magkaroon ng mas maraming utang, maaaring bumaba ang iyong credit score. Gayunpaman, kung magbabayad ka ng isang natitirang balanse sa isang credit card o mortgage o magtama ng isang error sa iyong credit report, maaaring tumaas ang iyong credit score.

 

Paano ko makukuha ang aking credit score? 

Sa ilang mga kaso, maaaring sabihin sa iyo ng isang lender ang iyong credit score nang libre kapag nag-apply ka para sa credit. Halimbawa, kung mag-apply ka para sa isang mortgage, tatanggap ka ng credit score o mga score na ginamit upang matukoy kung ang lender ay magpapalawak ng credit sa iyo at sa anong mga term. Maaari ka ring makatanggap ng isang libreng credit score o mga score mula sa mga lender kapag nag-apply ka para sa iba pang mga uri ng credit, tulad ng isang automobile loan o isang credit card.

Maaari mo ring bilhin ang iyong credit score mula sa alinman sa mga credit bureau sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila o pagbisita sa kanilang mga website. 

Equifax: Tumawag 1-800-685-1111 o bumisita equifax.com/compare-products

Experian: Tumawag 1-888-397-3742 o bumisita experian.com/consumer-products/person…

TransUnion: Tumawag 1-800-493-2392 o bumisita transunion.com/corporate/personal/cre…

 

Paano ko mapapabuti ang aking credit score? 

Upang malaman ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapagbuti ang iyong credit score, basahin ang 5 Mga Tip ng Federal Reserve para sa Improving Your Credit Score (magagamit online sa https://www.federalreserve.gov/pubs/creditscore/creditscoretips_2.pdf).

 

Mga Error sa Credit Report 

 

Paano ko maitatama ang mga pagkakamali na matatagpuan sa aking credit report? 

Kung makakita ka ng mga mali sa iyong credit report, maaari mong kontrahin ang impormasyon at hilingin na ang impormasyon ay tanggalin o maitama. Upang magawa ito, dapat mong kontakin ang alinman sa credit bureau na nagbigay ng ulat o ng kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau.

Upang makontak ang credit bureau, tawagan ang numero ng walang bayad sa iyong credit report o bisitahin ang kanilang website:

 

 

Upang kontakin ang kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau, tingnan ang iyong credit report, sa isang account statement, o sa website ng kumpanya para malaman paano makontak ang may hawak para naturang hindi pagkakaunawaan. 

Kapag pinagtatalunan ang impormasyon sa iyong credit report, dapat: 

 • Magbigay ang impormasyon tungkol sa iyong sarili, tulad ng iyong pangalan, address, petsa ng kapanganakan, at numero ng Social Security;
 • Tukuyin ang mga detalye tungkol sa impormasyong pinagtatalunan at ipaliwanag ang batayan ng iyong hindi pagkakasundo;
 • Magkaroon ng isang kopya ng iyong credit report na naglalaman ng pinagtatalunang impormasyon na magagamit; at
 • Magbigay ng sumusuportang dokumentasyon, tulad ng isang kopya ng nauugnay na bahagi ng report ng consumer, isang report ng pulisya, isang pandaraya o identity theft, o mga account statement.

 

Ano ang mangyayari sa sandaling magpadala ako ng impormasyon upang maitama ang impormasyon sa aking credit report? 

 

Kung isinumite mo ang iyong pagtatalo sa pamamagitan ng isang credit bureau o direkta sa kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau, dapat na imbestigahan ang iyong pinagtatalunan, karaniwang sa loob ng tatlumpung araw. Kung magbigay ka ng karagdagang impormasyon sa loob ng tatlumpung-araw ng pagsisiyasat, ang panahon ng imbestigasyon na iyon ay maaaring pahabain ng karagdagang labinlimang araw sa ilang mga pangyayari. Kapag natapos ang pagsisiyasat, alinman sa credit bureau o ang kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau ay dapat magbigay sa iyo ng nakasulat na mga resulta ng pagsisiyasat. Kung nalaman ng nagbigay ng impormasyon na hindi tama ang impormasyong pinagtatalunan, dapat itong ipagbigay-alam sa lahat ng tatlong mga credit bureau sa buong bansa upang maitama nila ang impormasyon sa iyong credit report. Maaari kang makakuha ng isang libreng kopya ng iyong report kung ang pagtatalo ay nagreresulta sa isang pagbabago. Ang libreng report na ito ay bilang karagdagan sa iyong taunang libreng report. Kung ang isang item ay binago o tinanggal, hindi maaaring ibalik ng isang credit bureau ang pinagtatalunang impormasyon sa iyong credit report maliban kung ang kumpanya o tao na nagbigay ng maling impormasyon sa credit bureau ay napatunayan na ang impormasyon ay, totoo, tama at kumpleto. Maaari kang humiling na magpadala ang credit bureau ng mga abiso ng anumang pagwawasto sa sinumang nakatanggap ng iyong report sa nakaraang anim na buwan. Ang isang naitama na kopya ng iyong report ay maaaring maipadala sa sinumang nakatanggap ng isang kopya sa nakaraang dalawang taon para sa mga layunin sa pagtatrabaho.

 

Paano kung hindi malulutas ng isang imbestigasyon ang aking pakikipagtalo?

 

Kung hindi malulutas ng isang imbestigasyon ang iyong pagtatalo, maaari mong hilingin na ang isang pahayag ng hindi pagkakasundo ay isama sa iyong mga credit report sa hinaharap. Maaari mo ring hilingin sa credit bureau na ibigay ang iyong pahayag sa sinumang nakatanggap ng isang kopya ng iyong report kamakailan lang, ngunit maaaring kailangan mong magbayad para sa serbisyong ito.

V
3 Nai-save