Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi
Mga Promosyon
Biden-Harris: Patakaran na Pangimigrasyon
Larawan ni Rom Matibag sa Unsplash

Biden-Harris: Patakaran na Pangimigrasyon

Maraming henerasyon ng mga imigrante ay nakarating sa Amerika na ang tanging dala lamang ay ang damit na suot nila, ang pag-asa sa kanilang puso, at ang nais na maranasan ang American Dream.


Bilang presidente, babantayan ng administrasyong Biden ang seguridad ng border, at bibigyan nito ng dignidad at respeto ang mga imigrante habang sinusuporta ang kanilang karapatan na makakuha ng asilo.


Ipagpapatupad ng administrastyong Biden ang batas habang walang pinagiinitan na kung anumang komunidad, ipagpapatupad ang “due process”, at hindi paghihiwalayin ang mga myembro ng pamilya ng mga imigrante.


Sisiguraduhin nila Biden na ipatupad ang mga mabuting asal ng Amerika pagdating sa imigrasyon at pagpapatupad ng kanilang mga polisiya.

 

Planong Biden na Panindigan ang Kahalagahan Bilang Isang Nasyon ng Immigrante

 

Aksyon na Iribersa ang mga Polisiya ng Administrasyon ni Trump


Bilang presidente, sisiguraduhin ng Administrasyong Biden na tuparin ng Amerika ang reponsibilidad bilang isang nasyon na nagpapahalaga sa batas at mga imigrante.


Ito ang mga gagawin nina Bidens sa kaunahang sandaang-araw ng kanilang adminstrasyon:


·    Agad-agad na irirebersa ang mga polisiya ng administrasyong Trump na pinaghihiwalay ang mga magulang sa mga anak sa mga border, at pag-prosekuto sa magulang dahila sa maliit na paglabag sa batas na pangimigrasyon, sa pamamaraan ng pananakot.


·    Hihintuin ang nakakasamang polisiya na pan-asilo ng administrasyong Trump, kasama na ang “Protection Protocols”, and ibabalik ang mga batas para sa asilo, para protektahan ang mga imigrante.


·    Ididirekta nina Biden ang mga “resources” upang maiproseso ng maigi ang aplikasyon ng mga nagnanais mag-asilo, na ito ay may katarungan, habang binibigyan-respeto ang mga pamilya at batang imigrante.


·    Bibigyan ng sapat na ‘resources’ ang border at i-aadbanse ang “public-private initiatives”. Pararamihin ng maiigi nina Biden ang mga “resources” ng gobyernong Amerika na sumusuporta sa mga imigranteng naghihintay ng asilo, at ang mga organisasyon na sumusuporta sa kanila.

 

·    Ihihinto ang mahabang pagkukulong. Sisiguraduhin nina Biden na naka-code ang mga proteksyon para sa mga batang imigrante, na mabuti ang pagtrato dito; na susuportanhin ang “case management programs” ng komunidad, saman na rito ang mga organisasyon gaya ng Lutheran Immigration and Refugee Services, at ililipat agad ang mga imigrante sa ligtas na lugar.

 

·    Iriribersa ang “public charge rule” ng adminstrasyong Trump.

 

·    Bibigyan wakas ang “National Emergency” na humihigop ng pederal na dolyares sa Department of Defence para itayo ang border wall. Ididireka nina Biden ang resources na pederal sa maiging pagseguridad ng border, gaya ng pagbuti sa “screening infrastructure” sa mga “port of entry” na makakabuti sa Amerika.

 

·    Iri-reinstate nina Biden ang DACA program and pag-aaralan ang lahat ng opsyon na legal para maprotektahan ang mga pamilya sa pag-hiwalay ng kanilang mga myembro.

 

·    Babawiin ng administrasyong Biden ang mga di mala-Ameikanong ban sa paglalakbay, na kinikilala rin sa ngalang “Muslim bans”.

 

·    Puprutektahan ng administrasyong Biden ang mga naghahawak ng TPS at “Deferred Enforced Departure” (DED), na di sila ibalik sa dating bayan na di-safe. Ang mga maghahawak ng TPS/DED na nakatira sa Amerika ng matagal ay bibigyan ng pagkakataong maging US citizen sa pamamagitan ng “legislative immigration reform”.

 

·    Idi-direkta ng administrasyong Biden ang pagimplementa ng mga patakaran para sa seguridad ng bayan, habang sinisigurado na ang lahat ng tao ay bibigyan ng “due process” at puprutektahan ang kanilang karapatang-pantao (human rights). Ipuprutekta din ang mga maselan na lugar sa « immigration enforcement actions ». Wala dapat matakot na imigrante na magpagamot, pumasok sa eskwela, pumasok sa trabaho, sa kanilang pagsamba—di sila dapat matakot sa « immigration enforcement action ».


·    Sisiguraduhin na ang mga tauhan ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Customs and Border Protection (CBP) ay sumusunod sa tamang pamantayan at mananagot sila sa hindi makataong pagtrato sa imigrante.

 

·    Puprutektahan at ipapalawak ang mga oportunidad para sa mga taong sumali sa serbisyong pangmilitar.

 

·    Ipabubuti at isi-streamline ng administrasyong Biden ang “naturalization process” para mas-aksesible ito sa mga kwalipikadong humahawak ng “green card”.

 

·    Bibigyan ng bagong buhay ang Task Force in New Americans at ipabubuti ang ekonomiya sa pamamaraan ng intigrasyon ng mga imigrangte, pag-promote ng “immigrant entrepreneurship” (pagkakaroon ng sariling negosyo), sa pagbigay ng madaling pagkamit ng instruksyong para sa lengwahe, at pag-promota ng “civil engagement”.

 

Magkakaroon ng Kabaguhan sa Sistemang Pang-imigrasyon sa Amerika


Siguradong ipapatupad ng administrasyong Biden ang “legislative immigration reform” para bukas ang pinto ng Amerika sa tao ng lahat ng bansa sa mundo—lalung-lalo na sa mga masisipag na tao na nagpapabuti ng ating mga komunidad, marami sa kanila ay nagtatago. Magkakapit-bisig si Biden sa Kongreso para ipasa ang mga sumusunod na lehislasyon na:


·    Gumagawa ng paraan para maging citizen ang 11-milyong imigrante na nakatira na dito at nakpapalakas sa Amerika. Gagawa sina Biden ng lehislason para tulungan ang mga imigranteng ito na magkaroon ng ligal na status, kung sila ay sumusunod sa pagbayad ng kanilang mga buwis, at pumasa sa “background check.”

 

·    Magtatrabaho sina Biden at Kongreso na gumawa ng reporma sa sistema ngayon ng “temporary work visa” na bigyan ang mga trabahador na migrante ng paraan para magpalit ng trabaho, habang ipinapatupad ang kailangan ng “labor market” sa mga trabahador na galing sa ibang bansa.

 

·    Magtatrabaho sina Biden at Kongreso na magkaroon ng reporma sa “temporary visa”, para isagawa ang “wage-based allocation process” habang sinisiguradong masunod ang mga polisiya sa “labor market” dito. Susuportahan nina Biden ang paglago ng mga high-skilled visa, at tatanggalin ang paglimita sa “employment-based visa” na base sa bans, na nagreresulta sa “backlog”.

 

·    Sinusuporta ni Biden ang “compromise legislation” ng mga nagtatrabaho sa bukid at sector-agrikultura na nagbibigay ng “legal status base” sa “prior agriculture work history”, at pabibilisin ang pagtanggap ng “green card” at “citizenship”. Sisiguraduhin nina Biden ang “labor and safety rules”, kasama na ang “overtime”, mahusay na kondisyong pamumuhay (at proteksyon sa sobrang init at sa pesticide)—na ang lahat na ito ay ipapatupad para sa kapakanan ng mga trabahador.

 

·    Bilang presidente, susuportahan ni Biden ang “family-based immigration” sa pamamagitan ng pagbibigay ng “temporary non-immigrant visa” sa aplikante habang pinoproseso ang permanenteng visa.

 

·    Paninindigan nina Biden ang mga hinahalagahan ng Amerika, gaya ng importanteng papel ng « diversity » (pagkakaiba-iba), para magkaroon ng oportunidad ang lahat ng mga imigrante mula sa ibat-bang bansa na maging U.S. citizen.

 

·    Pararamihin ang numero ng mga visa para sa permanenteng, “work-based immigration” na base sa “microeconomic » na mga kondisyon.

 

·    Susuportahan nina Biden ang mga programang na magbibigay sa isang bansa o “municipal executive” ng bansa (na malaki o médium sa laki) para ipitisyon nitong mga ito ang karagdagan na « immigrant visa ».

 

·    Magtatrabaho sina Biden at ang Kongreso para siguraduhin na hindi lalamangan ng mga amo ang kanilang imigranteng trabahador habang sinisigurado na hindi malalamangan ang mga U.S. citizens ng mga amo na mandaraya.

 

·    Ipapalago ang proteksyon ng “undocumented immigrants” na magrereporta ng report labor violations

 

·    Dadahiman nina Biden ang mga visa para sa domestic violence survivors at ititriple ang kasalukuyang cap na 10,000 na U-visa.


Pag-salubong ng Magiliw ng Mga Imigrante sa Ating Komunidad


Ang mga imigrante ay nagbibigay ng bagong-buhay sa mga ekonomiyang lokal—tulad ng pagumpisa ng bagong negosyo, pagbababayad ng buwis, at pagpapadala ng dolyares sa bago nilang komunidad. Panahon na para matuto ang gobyernong pederal sa alam ng mga lokal na munisipalidad na nakatayo ng mga komunidad ng tao mula sa ibat-ibang bansa, at nagbibigay ng oportunidad para sa mga baguhan na imigrante:


·    Ihilera ang federal resources sa pamamaraan ng pagbalik ng Task Force for New Americans, para suportahin ang trabaho ng komunidad sa mabuting pagsalubong sa mga imigrante.

 

·    Tanggalin ang masasamang batas ng mga estado na laban sa imigrante, na may epekto sa abilidad ng paglaban sa ‘domestic violence, sexual assualt survivors” at iba pang mga biktima ng krimen na naghahanap ng hustisiya.

 

·    Palaguin ang matagal ng hinihintay na karapatan ng mga nagtatrabaho sa bukid, ang trabahador na domestiko,

 

Ang Tanging Pangako ng Amerika sa mga “Asylum-seekers at Refugees”


·    Dagdagan ang mga opisyal para sa asilo, upang pag-aralan nila ang mga kaso ng mga bagong dumaan sa border ng Amerika, at itago ang “positive credible-fear findings” sa Asylum Division.

 

·    Ibalik ang asylum eligibility para sa mga nakaligtas sa “domestic violence”.

 

·    I-aplay ang U.S. “asylum laws” sa mga tumatakas sa “political persecution.”

 

·    I-doble ang numero ng “immigration judges, court staff at interpreters”.

 

·    Sisiguraduhin nina Biden na ang lahat ng lugar na may pansamantalang imigrante na naghahanap ng asilo ay aalagaan ng maigi at bibigyan ng dignidad.

 

·    Palakihin ang numero ng mga refugees na papapasukin sa bansa.


Hanapin at Ayusin ang Dahilan ng “Irregular Migration”

Bilang presidente, gagawa si Biden ng “comprehensive strategy” para mapalakas ang seguridad at kaginhawaan ng Central America, sa tulong ng mga tao doon para:


·    Maayos ang dahilan ng “migration”, sa pamamagitan ng seguridad, “economic development”, at respeto sa nga batas ng Central America.


·    Ia-update nina Biden ang Central American Minors program para sa mga batang gusto muling sumama sa kanilang kamag-anak sa Amerika, at bibigyan sila ng oportunidad na mag-apply mula sa kanilang “home country”.

 

Pag-implemento ng “Effective Border Screening"


Ang border sa pagitan ng Mexico at U.S. ay di dapat itratong parang “war zone”; dapat itong maging isang lugar na may “effective governance” at kooperasyon ng dalawang bansa na tumutulong pahusayin ang mga komunidad:


·    Mag-iinvest sa masmabuting teknolohiya, kasama na ang “privacy protections” sa border, sa mga “ports of entry » (mga "kamera, sensor, malalaking x-ray machines at fixed towers".)


·    Pabutihin ang “cross-agency collaboration.” Maraming ahensayang pederal ang mangungulekta ng impormasyon tungkol sa “transnational criminal organizations” na nagpapasok sa bansa ng tao, armas, at iligal na narkotiko,

 

·    Makipagtulungan sa Mexico at Canada bilang partner—at hindi kalaban. Gagawa sina Biden ng ugnayan na na may respeto, para pahusayin ang bansa at magamit ng maigi ang mga impormasyon na ibabahagi ng mga ito,

 

Magbasa dito ng iba pang storya tungkol sa mga polisiyang pangimigrasyon ng administrasyong Biden

V
18 Nai-save
15 Mga Komento
Arturo· Nov 16, 21:41
Salamat sa impormasyon.
Gusto
 Sumagot
2 Gusto
Elena· Nov 16, 21:47
Biden his not yet to be a president
Gusto
 Sumagot
3 Gusto
Elena· Nov 16, 21:50
[Homeis User] ah ok
Gusto
 Sumagot
Kr· Nov 26, 03:27
Oo nga eeh
Gusto
 Sumagot
Kr· Nov 26, 03:28
Kaya nga eeh bat ganon ung post napaka fake news 😅
Gusto
 Sumagot
Mary· Nov 16, 22:06
Kailan mag pursue ang immigration reform sa administration of the New elect President Biden and Vice-President Harris?
Gusto
 Sumagot
Elena· Nov 16, 23:18
Diko alam,,
Gusto
 Sumagot
Erlinda· Nov 17, 00:53
Good and inspiring info
Gusto
 Sumagot
1 gusto
Tess· Nov 17, 03:25
Madala ba ang mga anak na lampas 21 na?
Gusto
 Sumagot
Susan· Nov 17, 04:51
Sorry Hindi ako Biden at wala pa po na elect na presidente po on going counting pa po Hindi pa declare na president win si joe Biden po electoral po ang magsasabi hindi po media kung sino ang nanalo po
Gusto
 Sumagot
3 Gusto
Nigelvie· Nov 17, 19:03
Kahit po gustong gwin ni Biden ang mga iyan, kung mging president man xa... Eh hindi rin nya iyan mggwa kung hindi nya ka partido ang congreso...
Gusto
 Sumagot
D
Danilo· Nov 19, 17:20
Kaya kayang sagutin ng bagong presidente kung may makapasok na criminal o terorista sa bansang amerika dahil sa luwag ng pamamalakad ng imigrasyon...
Gusto
 Sumagot
LM· Nov 20, 01:22
Hindi ako makaBiden mabilis na makakapasok terorista nyan at mag kaka roon uli ng mga wars kakatakot.
Gusto
 Sumagot
3 Gusto
Juliet· Nov 20, 18:27
Wait and see!
Gusto
 Sumagot
Ize· Nov 20, 19:12
Ay may mga pilipino palang impokrita/impokrito dito ayaw suportahan sariling lahi gusto sila lang nakaka angat hindi marunong tumingin sa pinanggalingan
Gusto
 Sumagot
Ed· Nov 21, 16:40
Very Good Info
Gusto
 Sumagot
Felecity· Nov 24, 01:18
Salamat sa information.
Gusto
 Sumagot
Kr· Nov 26, 03:26
Ay pati pala tong App na to kontrolado rin ng mga elites? Fake news agad naman to. Juskoooo
Gusto
 Sumagot
Teddy· Nov 26, 17:47
Paano yung mga overstay dito sa Amerika? Yung mga tourist visa.. May amnesty ba doon?
Gusto
 Sumagot