Homeis
Popular searches
Family & Kids
Food & Drinks
Legal
Essentials
Health
Lifestyle
Travel
Finance
Promotions

Filipinos in Alabama

Bring your two homes together

Nationality flags
Where do you live now?
What country are you from?
Not from Alabama?
What are you looking for?
We've got it covered!
Welcome to homeis!
If you've just arrived to the USA and feel lost, we're here to give you a hand! With homeis app and site you can find EVERYTHING you need to know about relocating from Philippines to the USA, living in the USA and meeting new friends from Philippines that live in the USA. Here you can find events for the community in your area of living, jobs, apartments, medical and legal services and basically whatever you need to get along in the USA. Welcome to your new home!

Download now

And join your homeis!

All Filipinos communities

Frequently asked questions

What is a Credit Score?

Ang credit score system sa U.S. ay isa sa mga importanteng bagay na dapat mong matutunan. Ang pagkakaroon ng mabuting credit ay kailangan sa pag-umpisa at pagkaroon ng kabuhayan sa USA. Ang pag-pabuti ng credit mula sa umpisa ay mahirap, pero posibleng gawin.


What is a W-2 form and why do I need to fill it?

Ang sistema ng pagbubuwis sa U.S. ay kakaiba at maraming pasikut-sikot. Pagdating sa buwis, importante ang kaalaman mo tungkol dito. Bilang empleyado, ang dapat mong hanapin agad sa pagbabayad ng buwis, ay ang W-2 form -- dapat intindihin ng mabuti para maiwasan ang mga fines o para makuha ang pinakamalaking tax return na karapat-dapat sa iyo.

How Do I Apply For a Driver's License as an Immigrant?

Sa karamihan ng mga lugar sa U.S., ang pagkakaroon ng driver's license ay importante para ikaw ay makalakbay. Ang pag-apply para sa driver's license ay madaling intindihan, pero may mga bagay na dapat mong maalala bilang imigrante.

How do I obtain a U.S. Social Security Number (SSN)?

Ang pagkuha ng iyong Social Securiy Number ay isa sa kauna-unahang dapat gawin pagkalipat mo sa Amerika. Ang pagtanggap ng SSN bilang imigrante ay kinakainlangan sa paghanap ng trabaho o kahit na sa pag-volunteer. Bago mo magawa ang lahat na ito, dapat mong pag-aralan ang kahalagahan ng SSN at kung paano gamitin.

Let's be friends on social too!